Ochrana osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zák. č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem výslovný súhlas podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. so zhromažďovaním, spracovávaním a uchovávaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti pre účely činnosti Nadácie Košického samosprávneho kraja, so sídlom Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53 329 333. Súhlasím so spracovávaním a uchovávaním týchto údajov aj v elektronickej podobe. Tento súhlas udeľujem na obdobie 10 rokov alebo do doby, kým nebude môj súhlas odvolaný. Bol/a som poučený/á o svojom práve odmietnuť alebo odvolať takýto súhlas písomne alebo ústne. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť na spracovanie na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

Späť hore